Kurumsal ve Kişisel Gelişim

Mesleğin Olmazsa Olmazı: Etik

Etik, son yıllarda her alanda tartışılan ve kendi bünyelerinde kurullar, komiteler oluşturulan konuların başında gelmektedir. Meslek etiği, bir mesleğe üye bireylerin davranış ve tutumlarını evrensel boyutta ahlaki bir yapıya kavuşturmak için oluşturulmuş meslek mensuplarınca benimsenmiş; genel kabul görmüş kurallar ve standartlar bütünüdür.(1)

Mesleki etik ilkelerine göre hareket edilmesi etik standartların uygulanması açısından destekleyici bir niteliktedir. Meslek etiği kurallarına uygun davranmak meslek mensubuna; verdiği hizmetin doğruluğu ve mesleki yeterliliği karşısında, güven ve saygı kazanılması, vicdanen rahat hissetme ve bilgi kullanıcılarının meslek mensubunun  bilgi ve yeteneklerine daha çok güvenmesini sağlamaktadır. Unutmamalıdır ki kurallara ve standartlara uygun yapılan işlerin kalitesi yüksek olur. Etik disiplininin bir alt dalı olan meslek etiği ise meslek yaşamındaki davranışları yönlendiren, neyin yapılacağı neyin yapılmayacağı konularında rehberlik eden etik prensipler ve standartların toplamıdır şeklinde ifade edilebilir.(2)

Meslek mensubunun kendi kişisel çıkarlarının yanı sıra; müşterilerinin, meslektaşlarının, toplumun ve devletin de çıkarlarını gözetmesi ve üstlendiği sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir. O zaman etik ilkeler bir bütün olarak daha kıymetli bir hale gelecektir.

Etik, bir insanın davranışları sırasında kullandığı ahlaki ilkeler bütünü olarak tanımlanabileceği gibi insanın doğru ile yanlışı ayırt ederken kullandığı kişisel kriterler olarak da tanımlanabilir.(2) Dürüstlük, doğruluk, sözünde durmak, sadakat, adalet, başkalarına yardım etmek, başkalarına saygı göstermek, sorumluluklarını yerine getirmek başlıca temel etik değerler arasındadır. Etiğin, gücünü insan vicdanından aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu bağlamda TÜRMOB Yönetim Kurulu, Etik Komitesi’ni oluşturmuştur. Etik yönetmeliğinin amacı, tüm üyeleri en üst derecede meslekî bilgiye sahip, sosyal sorumluluk  bilinci olan, etik değerlere bağlı, rekabet anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak; bu amaçla muhasebe meslek mensuplarının meslekî ilişkilerinde uymaları gereken asgari etik ilkeleri belirlemektir.(3) Bu yönetmelikte tüm meslek mensuplarının uyması gereken zorunlu temel etik ilkeler  belirlenmiştir. Bu ilkeler; dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik ve mesleki davranış olarak  sıralanmıştır.

“Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi hissediyorsan o ahlakidir; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlakidir.” Ernest Hemingway’ın bu sözü ile etik değerlerin mesleki açıdan ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak gerekir. Etik komitesi olarak “Sen doğru olanı yap” sloganı ile yola çıktığımızı ve geleceğin etik ile geleceğini unutmamak gerekir.

Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Meslek Etiği ve Akademisyenlerin Etik Değerleri Üzerine Nicel Bir Araştırma https://doi.org/10.26466/opus.599983 (1)

MESLEK ETİĞİ VE MESLEK ETİĞİNİN MESLEK YAŞAMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Araş. Gör. Burcu İŞGÜDEN * Prof. Dr. Adem ÇABUK(2)

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK mad.1 (3)